Opinie Porady

Opinie porady czyli jak zabrać się do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? pytania i odpowiedzi odnośnie ceny doboru i budowy.

Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba określić.
Ilość stałych mieszkańców ( bez gości weekendowych).
Rodzaj gruntu, - czyli określenie chłonności gruntu ceny będą inne na gruncie piaszczystym i na gliniastym,
Wody gruntowe – czyli określenie poziomu wód gruntowych, możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku np. ciek wodny, studnia chłonna, drenaż.
Miejsce posadowienia – konieczność zapewnienia dojazdu wozu asenizacyjnego (konserwacja min. raz w roku) a zarazem zachowania wymaganych odległości według prawa budowlanego.
wymogi prawne odległości i rozmieszczenie oczyszczalni na działce

Oczyszczalnia przydomowa

Jaką wybrać oczyszczalnie? 
Jest to zawsze stosunek ceny do jakości. Wybierając tanią oczyszczalnie np. drenażową czy pakietową musimy się liczyć że powierzchnia zabudowy czyli miejsce wyłączone z ruchu i sadzenia drzew to około od 80m2 do 120m2, to spory obszar, poza tym technologia fermentacji beztlenowej może dokuczać nam nieprzyjemnym zapachem szczególnie w ciepłe dni, konserwacja takiej oczyszczalni to dodawanie biopreparatu raz w miesiącu, płukanie nitek drenażu i kosza filtracyjnego dwa razy w roku, oczywiście są domostwa które tego nie robią wtedy oczyszczalnia funkcjonuje około 8 lat i wystarczy raz tego nie zrobić aby system się zamulił. Wysiłek włożony w konserwację powinna rekompensować nam cena zakupu oczyszczalni. W przypadku oczyszczalni z krótkim drenażem typu indran oraz oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym i złożem biologicznym cena produktów jest wyższa natomiast powierzchnia zabudowy to koło 15 m2, brak przykrych zapachów, oczyszczony ściek jest bezbarwny a trwałość urządzenia to ponad 20, lat to wszystko powinno rekompensować wydane pieniądze na początku inwestycji. Oferta Primeko zawiera produkty i tanie i drogie jako firma z wieloletnim doświadczeniem stawiamy na rzetelność i terminowość w wykonywanych przez nas usługach. Wybór oczyszczalni po przemyśleniu pozostawiam Państwu.

Gdy wybraliśmy już oczyszczalnie – zgłoszenie budowy
Oczyszczalnie przydomowe o przepustowości do 7,5 m3/dobę czyli do 50 osób (RLM), nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Należy tylko miesiąc przed przystąpieniem do realizacji dokonać zgłoszenia w przynależnym Starostwie Powiatowym. Wymagane dokumenty to: mapka sytuacyjna z wrysowanym i opisanym urządzeniem, druk zgłoszeniowy, akt własności nieruchomości oraz dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków. Brak sprzeciwu urzędu w terminie 30 dni upoważnia nas do rozpoczęcia budowy w przeciągu dwóch lat.

Wytyczne przy montażu i projektowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, które ułatwią nam pracę i zaoszczędzą pieniądze.
Przy budowie wylot instalacji kanalizacyjnej należy umieścić po tej stronie budynku gdzie planowane jest posadowienie oczyszczalni wystarczy rura O 110
Wylot rury kanalizacyjnej umieścić na poziomie 30cm a 40 cm pod planowanym poziomem terenu, nie należy obawiać się zamarzania gdyż ścieki nie ulegną zatrzymaniu w prawidłowo położonej kanalizacji (2% spadku) a procesy gnilne które zachodzą w zbiorniku dodatkowo podgrzeją rurę.
Wyprowadzić pion wentylacyjny (odpowietrzenie) na dach średnicą minimum O110

 

Wymagania Prawne – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni  o przepustowości dobowej do 7,5m3. Pozwoleniem na budowę są objęte oczyszczalnie ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 co odpowiada to ok. 50-ciu użytkownikom. W pierwszymprzypadku należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

1. W Starostwie Powiatowym należy sprawdzić, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów. 

Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie PRIMEKO. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.

3. Przygotować dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (np. akt własności).

4. Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni.

5. Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

6. Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.


Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód  powierzchniowych, to wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy należy złożyć:

1. Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej,

 2. Operat wodno-prawny.

 

W przypadku, gdy oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

 1. Uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

 

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

 1. Wykonać badania geotechniczne gruntu,
 2. Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

 

Ponadto w razie większego zużycia wody:

 1. Powyżej 5m3 na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i  wydanie odpowiedniego pozwolenia.
 2. Powyżej 7,5m3 na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Dobór oczyszczalni a wymogi prawne.

Przy podejmowaniu decyzji o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków często zachodzi konieczność uwzględnienia obecności innych budynków i budowli w otoczeniu działki, na której ma być posadowiona oczyszczalnia. Dlatego przed wybraniem modelu urządzenia należy sprawdzić, jakie obiekty znajdują się w pobliżu planowanej inwestycji, gdyż niejednokrotnie determinują one typ oraz miejsce posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków. Aktem prawnym, określającym wszystkie odległości, które należy zachować przy budowie oczyszczalni, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami.


Z punktu widzenia inwestora ważne jest ustalenie, w jakim rodzaju zabudowy znajduje się nieruchomość. Jeśli w „zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej”, to „odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych”, tj. „pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić, co najmniej: 
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, 
- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m”, 
- od magazynów produktów spożywczych - 15 m.


Jeżeli nieruchomość znajduje się w zwartej zabudowie, to dwa pierwsze wymiary powinny zostać zwiększone odpowiednio do 15 m i 7,5 m, aczkolwiek jest to przypadek w praktyce bardzo rzadko spotykany, ponieważ zabudowa zwarta (centra miast) w większości przypadków jest skanalizowana.


Paragraf 37 ww. aktu prawnego zezwala na to, by „przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogły być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. ” Montowanie osadnika blisko domu ma istotne znaczenie, ponieważ przykanalik, powinien być przedłużeniem poziomu kanalizacyjnego wewnątrz budynku i przebiegać bez załamań. Usprawnia to spływ ścieku, wentylację oraz ogranicza straty ciepła.


Na terenach wiejskich bardzo często znajdują się studnie dostarczające wodę do spożycia dla ludzi. Strefa ochronna dla tego rodzaju urządzeń powinna wynosić 30 m „do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód” oraz 15 m od osadnika gnilnego.


Do warunków lokalnych danej nieruchomości należy zaliczyć także rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych. Oba czynniki mają wpływ na wybór modelu oczyszczalni i zakres robót instalatorskich. Ocena warunków wodno-gruntowych powinna opierać się na wynikach badań geologicznych, tj. na pobraniu próbek z miejsca, w którym wstępnie zaplanowano umiejscowienie oczyszczalni. Ocena geologiczna gleby zawiera miąższność poszczególnych warstw z ich składem geologicznym, rzędną występowania wód gruntowych oraz porę roku, w jakiej przeprowadzono badania. Wysokość zwierciadła wody gruntowej ma istotny wpływ na rodzaj odbiornika ścieku oczyszczonego.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska możemy oddać ścieki w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, „jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”. Jeżeli nieruchomość nie spełnia tego wymogu, a nie ma możliwości oddania ścieków do cieku naturalnego, to można zastosować przepompownię ścieków oczyszczonych. Jej zadaniem jest przetransportowanie ścieków na specjalnie utworzony nasyp tak, aby zachować wymaganą odległość 1,5 m

Wymogi prawne -  odległości kompendium

osadnika gnilnego:

  - do granicy posesji 2 m,

 - do domu mieszkalnego brak odległości,

 - do studni 15 m,

 - do gazociągu, wodociągu 1,5 m,

 - do kabli elektrycznych 0,8 m ,

od drenażu rozsączającego:

 - do granicy posesji 2 m,

 - do domu mieszkalnego 3 m,

 - do studni 30 m,

 - do wód gruntowych 1,5 m,

 - do gazociągu, wodociągu 1,5 m,

 - do kabli elektrycznych 0,8 m,

 - do drzew i krzewów 3 m,


Przydatne adresy celem zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

Wielkopolska 

Starostwo Adres Telefon  Adres internetowy Województwo
Starostwo Powiatowe w Chodzieży 64 – 800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1 (067)2827261 www.powiat-chodzieski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 64 – 700 Czarnków, ul. Rybaki 3 (067)2530160 www.czarnkowsko-trzcianecki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 62 – 200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10 (061)4240706 www.powiat-gniezno.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 154 (065)5752513 www.powiat.gostyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1B (061)4452500 www.pgw.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Jarocinie 63-200 Jarocin Niepodległości 10-12 (062)7472920 www.powiat-jarocinski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 62 – 800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5 (062)5014220 www.powiat.kalisz.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kępnie 63 – 600 Kępno, ul. Kościuszki 5 (062)7828900 www.kepno.com.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kole 62 – 600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23 (063)2617835 www.starostwokolskie.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Koninie 62 – 510 Konin, Al. 1 Maja 9 (063)2403200 www.powiat.konin.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kościanie 64 – 100 Kościan, ul. Gostyńska 38 (065)5121785 www.powiatkoscian.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 (062)7254256 www.powiat-krotoszyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Lesznie 64 – 100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 b (065)5296800 www.powiat-leszczynski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 64 – 400 Międzychód, ul. ul. 17 Stycznia 143 (095)7488700 www.powiat-miedzychodzki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 (061)4426700 www.nowytomysl.com.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich 64 – 600 Oborniki Wielkopolskie, ul. 11 Listopada 2a (061)2973122 www.oborniki.starostwo.gov.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 63– 400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wlkp. 16 (062)7378400 www.powiat-ostrowski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 63 – 500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 (062)7320040 www.powiatostrzeszowski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pile 64 – 920 Piła, al. Niepodległości 33/35 (067)2109301 www.powiat.pila.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 63 – 300 Pleszew, Poznańska 79 (062)7429652 www.pleszew.starostwo.gov.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 60 - 509 Poznań ul. Jackowskiego 18 (061)8410500 www.powiat.poznan.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Rawiczu 63 – 900 Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 (065)5454212 powiatrawicki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Słupcy 62 - 400 Słupca, ul. Poznańska 20 (063)2758600 www.powiat-slupca.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 64 – 500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4 (061)2928700 www.powiat-szamotuly.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Śremie 63 – 100 Śrem, ul. Mickiewicza 17 (061)2837001 www.powiat-srem.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 63 – 000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 (061)2858051 www.srodawlkp-powiat.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Trzciance 64-980 Trzcianka, 27 Stycznia 42 (067)2530160 www.czarnkowsko-trzcianecki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Turku 62 – 700 Turek, ul. Kaliska 59 (063)2896200 www.powiat.turek.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 (067)2680500 www.wagrowiec.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 64 - 200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5 (068)3842700 www.powiatwolsztyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wrześni 62 - 300 Września, ul. Chopina 10 (061)6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Złotowie 77 – 400 Złotów, Al. Piasta 32 (067)2635945 www.zlotow-powiat.pl Wielkopolskie


Kujawsko-Pomorskie

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8 (054)2824651 www.aleksandrow.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Brodnicy 87-300 Brodnica, ul. Kamionka 18 (056)4950800 www.brodnica.com.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 85-066 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 (052)5840948 www.powiat.bydgoski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Chelmnie 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1 (056)6772410 www.powiat-chelmno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25 (056)6835380 www.golub-dobrzyn.com.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 86-300 Grudziądz, ul. Miłomłyńska 1 (056)4514400 www.powiatgrudziadzki.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław, ul. Roosvelta 36/38 (052)3592100 www.inowroclaw.powiat.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Lipnie 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10 B (054)2872039 www.lipnowski.powiat.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Mogilno 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1 (052)3180304 www.powiat.mogilno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Nakło 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 (052)3866633 www.powiat-nakielski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Radziejowie 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 17 (054)2852287 www.radziejow.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Rypinie 87-500 Rypin, ul. Warszawska 38 (054)2802432 www.powiat.rypinski.lo.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 89-400 Sępólno Krajeńskie,ul. Kościuszki 11 (052)3881300 www.powiat-sepolno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Szubinie 89-200 Szubin,ul. Kcyńska 12 A (052)3842543 www.powiat-sepolno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Świeciu 86-100 Świecie, Gen. Józefa Hallera 9 (052)3332136 www.powiat.swiecki.lo.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6 (056)6628888 www.powiattorunski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Tucholi 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7 (052)5590700 www.powiat.tuchola.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 (056)6882451 www.wabrzezno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28 (054)2315680 www.powiat.wloclawski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Żninie 88-400 Żnin, ul. Potockiego 1 (052)3031100 www.znin.pl Kujawsko-pomorskie

Znajdziesz nas wpisując:

 • szamba ekologiczne ceny
 • oczyszczalnia biologiczna
 • oczyszczalnia ścieków biologiczna
 • biologiczna oczyszczalnia ścieków
 • ekologiczna oczyszczalnia ścieków
 • oczyszczalnie biologiczne
 • oczyszczalnie ścieków
 • oczyszczanie biologiczne ściekówlogo primeko smallPrimeko
Technologie Ekologiczne

BIURO: 
tel
ul. Malwowa 3

62-200 Gniezno

tel. 602 37 88 00

e-mail: biuro@primeko.pl


ODDZIAŁ POZNAŃ:

tel. 531 80 88 60

e-mail: paweł@primeko.pl
Partnerzy


vhtech

logo fann