Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków –
Jak duże szambo

Przy wyborze odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków, pod uwagę należy wziąć 5 kluczowych czynników, które będą miały wpływ na jego wielkość, usytuowanie na działce oraz cenę końcową.

Co należy przeanalizować?

 1. Liczba stałych użytkowników – liczba osób, która stale będzie korzystać z oczyszczalni, nie wliczając w to gości przyjezdnych do kilkunastu dni
 2. Rodzaj gruntu – określenie chłonności gruntu, które pozwala na oszacowanie kosztów przy montażu oczyszczalni na gruncie piaszczystym lub gliniastym
 3. Wody gruntowe – niezbędne jest określenie poziomu wód gruntowych w celu ustalenia ujścia ścieków np. ciek wodny, studnia chłonna, podziemny drenaż
 4. Miejsce montażu – lokalizacja oczyszczalni musi umożliwiać swobodny dojazd wozu asenizacyjnego, zapewniającego konserwację obiektu min. raz w roku
 5. Wymogi prawne – rozmieszczenie oczyszczalni na działce względem znajdujących się na niej obiektów oraz względem działek sąsiadujących
biologiczne oczyszczalnie ścieków

Pomagamy w wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków w Poznaniu, Gnieźnie i okolicznych miejscowościach

Jednym z najmniej przyjemnych etapów stawiania przydomowej oczyszczalni ścieków, jest przebrnięcie przez ilość informacji, które znajdziemy na temat każdego z dostępnych modeli oczyszczalni. Wybór odpowiedniego produktu to kwestia 5 czynników, o których wspominaliśmy powyżej oraz samej ceny urządzenia. Jak zawsze ogólny koszt wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków to stosunek ceny do jakości.

W ofercie Primeko, do Państwa dyspozycji pozostawiamy rozwiązania z niższych i wyższych półek cenowych. Pamiętajmy jednak, że cena wybranego produktu, będzie wpływała na wygodę użytkowania, głównie pod względem ulatniania się nieprzyjemnych zapachów, częstotliwości wykonywania prac konserwacyjnych czy ogólnie zajmowanej powierzchni na działce.

Przy wyborze tańszych, przydomowych oczyszczalni ścieków np. oczyszczalni drenażowej lub pakietowej musimy liczyć się z pójściem na kompromis pomiędzy zachowaniem niewielkiej ceny, a jej użytecznością.

Tego typu oczyszczalnie, zwykle wymagają większej powierzchni zabudowy (od 80m² do 120m²), która wyłącza z użytkowania cały teren np. z sadzenia drzew. Oczyszczalnie te wykorzystują również technologię fermentacji beztlenowej, która w szczególnie ciepłe dni, może dokuczać nam nieprzyjemnym zapachem. Aby oczyszczalnie te działały w poprawny sposób, należy je odpowiednio konserwować poprzez dodawanie biopreparatu, płukanie nitek drenażu oraz kosza filtracyjnego, co odbywa się z częstotliwością dwa razy w roku.

Do wyboru, mamy również oczyszczalnie z wyższych półek cenowych m.in. oczyszczalnię typu Indran oraz oczyszczalnię biologiczną, których jedną z największych zalet jest niewielka powierzchnia zabudowy sięgająca do około 15m² oraz wysoka wygoda użytkowania. Oczyszczalnie tego typu nie generują nieprzyjemnych zapachów oraz produkują bezbarwny i klarowny ściek. Na uwagę zasługuje również wysoka trwałość urządzenia, które jeśli jest odpowiednio konserwowane, może posłużyć nam nawet do ponad 20 lat.

Wymagania i dokumenty przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7.5 m³ na dobę, czyli do około 50 osób, nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że możemy przystąpić do prac budowlanych bez załatwienia niezbędnych formalności. Minimum na miesiąc przed rozpoczęciem realizacji projektu, należy zgłosić planowaną budowę do przynależnego Starostwa Powiatowego. Jeżeli w terminie do 30 dni, urząd nie wyrazi sprzeciwu, upoważnia nas to do rozpoczęcia budowy szamba w ciągu najbliższych dwóch lat. Jakie dokumenty są wymagane przy zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?
 • Druk zgłoszeniowy
 • Akt własności nieruchomości
 • Mapka sytuacyjna z wrysowanym i opisanym urządzeniem
 • Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków

Proces zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. W pierwszej kolejności, w Starostwie Powiatowym, należy upewnić się, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. Na mapce sytuacyjnej (pobranej ze Starostwa) należy nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisaniem całego urządzenia. Wrysowanie schematu mogą powierzyć Państwo nam, a my nieodpłatnie wykonamy wszelkie formalności.
 3. Należy przygotować dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni oraz dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością np. akt własności.
 4. Na koniec wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia budowy (dostępny w Starostwie) oraz złożyć wspomniane wyżej dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
Wskazówki:
 1. Przy budowie oczyszczalni, odprowadzającej oczyszczone ścieki do wód gruntowych, dodatkowo należy złożyć:
  • Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej
  • Operat wodno-prawny
 2. Przy budowie oczyszczalni, działającej przy budynku usługowym lub produkcyjnym, dodatkowo wymagane jest:
  • Uzyskanie w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego
 3. W przypadku, gdy Starostwo zażąda projektu na budowę oczyszczalni należy:
  • Wykonać badania geotechniczne gruntu
  • Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu wybranych szamb ekologicznych czy biologicznych oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach
 4. Przy budowie oczyszczalni o przepustowości większej niż 7.5 m³ na dobę należy:
  • Wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę
  • Wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia

Najważniejsze wymogi prawne dotyczące wybudowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Powyżej wspomnieliśmy już o 5 czynnikach, które determinują wybór modelu przydomowej oczyszczalni ścieków, którymi są ilość stałych użytkowników, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych, miejsce montażu oraz wszelkie wymogi prawne. Najwięcej szczegółów znajdziemy jednak w ostatnim z nich, w którym pod uwagę należy wziąć przede wszystkim odległość oczyszczalni od wszelkich obiektów znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji. Poszczególne modele oczyszczalni różnią się od siebie pod względem wielkości zajmowanej powierzchni, dlatego mogą nie być dozwolone jeśli będą znajdować się zbyt blisko takich obiektów jak studnie, gazociągi czy wodociągi. Aktem prawnym, określającym wszystkie odległości, które należy zachować przy budowie oczyszczalni, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami. Odległość przydomowej oczyszczalni ścieków (jej elementów np. pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i innych urządzeń sanitarno-gospodarczych (o pojemności do 10 m³) powinna wynosić w przypadku:
 1. Zabudowy jednorodzinnej / zagrodowej / rekreacji indywidualnejPrzypadek najczęściej spotykany, dotyczący większości budowanych przez nas przydomowych oczyszczalni.
  • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
  • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego
  • 15 m od magazynów produktów spożywczych
 2. Zabudowy zwartejPrzypadek bardzo rzadko spotykany, ponieważ zwarty typ zabudowy występuje w centrach miast, gdzie najczęściej występuje kanalizacja gminna.
  • 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
  • 7.5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego
  • 15 m od magazynów produktów spożywczych

Odległość oczyszczalni od domów jednorodzinnych

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dozwolona jest w niedalekiej, czy nawet bezpośredniej odległości od budynków jednorodzinnych. Bliskie usytuowanie oczyszczalni względem domów czy innych obiektów, pod które podpięta jest oczyszczalnia, pozwala na prawidłowe funkcjonowanie przykanalika będącego przedłużeniem kanalizacji znajdującej się wewnątrz budynku. Oczyszczalnia umieszczona tuż przy domu, umożliwia prawidłowy przepływ ścieków bez powstawania zatorów na ewentualnych załamaniach rur. Bezpośrednie usytuowanie oczyszczalni przy budynku, jest jednak możliwe przy wyprowadzeniu odpowietrzenia podziemnych osadników na wysokość co najmniej 0.6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych.

Odległość oczyszczalni od studni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zwykle montowane są na terenach wiejskich, do których nie zawsze dochodzi kanalizacja grupowa. W takich miejscach bardzo często znajdują się studnie, które dostarczają wodę do codziennego użytkowania przez okolicznych mieszkańców. Aby strefa ta nie została skażona wypływem nieczystości, odległość studni od przewodów rozsączających musi wynosić co najmniej 30 metrów oraz 15 metrów od osadnika gnilnego.

Warunki wodne i gruntowe przy wyborze rodzaju oczyszczalni

Nie każdy model oczyszczalni możemy wybudować na naszej działce. Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobór rodzaju oczyszczalni są warunki wodne oraz gruntowe. Ocena warunków wodno-gruntowych powinna opierać się na wynikach badań geologicznych, obejmujących pobranie próbek ziemi, na których planowana jest realizacja inwestycji. Wyniki badań mają przedstawiać skład geologiczny na poszczególnych poziomach gruntu oraz ich miąższość. Wysokość wód gruntowych oraz rodzaj gleby ma istotny wpływ na przyswajalność odprowadzanych ścieków, dlatego tak ważne jest dokładne przebadanie gruntu naszej działki.

Odległości elementów oczyszczalni od obiektów znajdujących się na działce

 1. Osadnik gnilny można umieścić w odległości:
  • 2 m do granicy posesji
  • Brak odległości do domu mieszkalnego
  • 15 m do studni 15
  • 1.5 m do gazociągu i wodociągu
  • 0.8 m do kabli elektrycznych
 2. Drenaż rozsączający można umieścić w odległości:
  • 2 m do granicy posesji
  • 3 m do domu mieszkalnego
  • 30 m do studni
  • 1.5 m do wód gruntowych
  • 1.5 m do gazociągu i wodociągu
  • 0.8 m do kabli elektrycznych
  • 3 m do drzew i krzewów
 
Starostwo Adres Telefon Adres internetowy Województwo
Starostwo Powiatowe w Chodzieży 64 – 800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1 (067)2827261 www.powiat-chodzieski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 64 – 700 Czarnków, ul. Rybaki 3 (067)2530160 www.czarnkowsko-trzcianecki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 62 – 200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10 (061)4240706 www.powiat-gniezno.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 63 – 800 Gostyń, ul. Wrocławska 154 (065)5752513 www.powiat.gostyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1B (061)4452500 www.pgw.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Jarocinie 63-200 Jarocin Niepodległości 10-12 (062)7472920 www.powiat-jarocinski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 62 – 800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5 (062)5014220 www.powiat.kalisz.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kępnie 63 – 600 Kępno, ul. Kościuszki 5 (062)7828900 www.kepno.com.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kole 62 – 600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23 (063)2617835 www.starostwokolskie.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Koninie 62 – 510 Konin, Al. 1 Maja 9 (063)2403200 www.powiat.konin.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kościanie 64 – 100 Kościan, ul. Gostyńska 38 (065)5121785 www.powiatkoscian.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 (062)7254256 www.powiat-krotoszyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Lesznie 64 – 100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 b (065)5296800 www.powiat-leszczynski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 64 – 400 Międzychód, ul. ul. 17 Stycznia 143 (095)7488700 www.powiat-miedzychodzki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 (061)4426700 www.nowytomysl.com.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich 64 – 600 Oborniki Wielkopolskie, ul. 11 Listopada 2a (061)2973122 www.oborniki.starostwo.gov.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 63– 400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wlkp. 16 (062)7378400 www.powiat-ostrowski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 63 – 500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 (062)7320040 www.powiatostrzeszowski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pile 64 – 920 Piła, al. Niepodległości 33/35 (067)2109301 www.powiat.pila.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 63 – 300 Pleszew, Poznańska 79 (062)7429652 www.pleszew.starostwo.gov.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 60 – 509 Poznań ul. Jackowskiego 18 (061)8410500 www.powiat.poznan.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Rawiczu 63 – 900 Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 (065)5454212 powiatrawicki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Słupcy 62 – 400 Słupca, ul. Poznańska 20 (063)2758600 www.powiat-slupca.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 64 – 500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4 (061)2928700 www.powiat-szamotuly.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Śremie 63 – 100 Śrem, ul. Mickiewicza 17 (061)2837001 www.powiat-srem.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 63 – 000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 (061)2858051 www.srodawlkp-powiat.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Trzciance 64-980 Trzcianka, 27 Stycznia 42 (067)2530160 www.czarnkowsko-trzcianecki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Turku 62 – 700 Turek, ul. Kaliska 59 (063)2896200 www.powiat.turek.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 (067)2680500 www.wagrowiec.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 64 – 200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5 (068)3842700 www.powiatwolsztyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wrześni 62 – 300 Września, ul. Chopina 10 (061)6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Złotowie 77 – 400 Złotów, Al. Piasta 32 (067)2635945 www.zlotow-powiat.pl Wielkopolskie