Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków –
Jak duże szambo

Opinie porady czyli jak zabrać się do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? pytania i odpowiedzi odnośnie ceny doboru i budowy.

Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba określić, jakie duże szambo ekologiczne będzie najlepiej sprawdzało się w aktualnych warunkach. Warto przeanalizować:

 1. Ilość stałych mieszkańców ( bez gości weekendowych).
 2. Rodzaj gruntu, – czyli określenie chłonności gruntu ceny będą inne na gruncie piaszczystym i na gliniastym.
 3. Wody gruntowe – czyli określenie poziomu wód gruntowych, możliwości zrzutu oczyszczonego ścieku np. ciek wodny, studnia chłonna, drenaż.
 4. Miejsce posadowienia – konieczność zapewnienia dojazdu wozu asenizacyjnego (konserwacja min. raz w roku) a zarazem zachowania wymaganych odległości według prawa budowlanego.
 5. Wymogi prawne odległości i rozmieszczenie oczyszczalni na działce
biologiczne oczyszczalnie ścieków

Pomagamy zadbać o najlepsze szamba ekologiczne w Lesznie, Poznaniu czy Gnieźnie. Jaką wybrać oczyszczalnię?

Jest to zawsze stosunek ceny do jakości. Wybierając tanią oczyszczalnię przydomową np. drenażową czy pakietową musimy się liczyć, że powierzchnia zabudowy, czyli miejsce wyłączone z ruchu i sadzenia drzew to około od 80 m2 do 120 m2, to spory obszar, poza tym technologia fermentacji beztlenowej może dokuczać nam nieprzyjemnym zapachem szczególnie w ciepłe dni, konserwacja takiej oczyszczalni to dodawanie biopreparatu raz w miesiącu, płukanie nitek drenażu i kosza filtracyjnego dwa razy w roku, oczywiście są domostwa, które tego nie robią, wtedy przydomowa oczyszczalnia ścieków funkcjonuje około 8 lat i wystarczy raz tego nie zrobić, aby system się zamulił. Wysiłek włożony w konserwację powinna rekompensować nam cena zakupu oczyszczalni. W przypadku oczyszczalni z krótkim drenażem typu indran oraz oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym i złożem biologicznym cena produktów jest wyższa, natomiast powierzchnia zabudowy to koło 15 m2, brak przykrych zapachów, oczyszczony ściek jest bezbarwny, a trwałość urządzenia to ponad 20, lat to wszystko powinno rekompensować wydane pieniądze na początku inwestycji. Oferta Primeko zawiera produkty i tanie i drogie jako firma z wieloletnim doświadczeniem stawiamy na rzetelność i terminowość w wykonywanych przez nas usługach. Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba ekologicznego po przemyśleniu pozostawiam Państwu.

Gdy wybraliśmy już oczyszczalnie ekologiczne – zgłoszenie budowy

Oczyszczalnie przydomowe o przepustowości do 7,5 m3/dobę czyli do 50 osób (RLM), nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę. Należy tylko miesiąc przed przystąpieniem do realizacji dokonać zgłoszenia w przynależnym Starostwie Powiatowym. Wymagane dokumenty to: mapka sytuacyjna z wrysowanym i opisanym urządzeniem, druk zgłoszeniowy, akt własności nieruchomości oraz dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków. Brak sprzeciwu urzędu w terminie 30 dni upoważnia nas do rozpoczęcia budowy szamba ekologicznego w ciągu dwóch lat.

Wytyczne przy montażu i projektowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, które ułatwią nam pracę i zaoszczędzą pieniądze.

Przy budowie wylot instalacji kanalizacyjnej należy umieścić po tej stronie budynku gdzie planowane jest posadowienie oczyszczalni wystarczy rura O 110
Wylot rury kanalizacyjnej umieścić na poziomie 30cm a 40 cm pod planowanym poziomem terenu, nie należy obawiać się zamarzania gdyż ścieki nie ulegną zatrzymaniu w prawidłowo położonej kanalizacji (2% spadku) a procesy gnilne które zachodzą w zbiorniku dodatkowo podgrzeją rurę.
Wyprowadzić pion wentylacyjny (odpowietrzenie) na dach średnicą minimum O110.

Wiele informacji dotyczących norm oraz tego, jaka oczyszczalnia przydomowa powinna zostać umieszczona na posesji, znajduje się w przepisach, którymi należy się kierować podczas budowy szamb ekologicznych.

Wymagania Prawne – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni o przepustowości dobowej do 7,5m3. Pozwoleniem na budowę są objęte zarówno tradycyjne, jak i biologiczne oczyszczalnie ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3, co odpowiada to ok. 50-ciu użytkownikom, a zatem każde duże szambo ekologiczne. W pierwszymprzypadku należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

 1. W Starostwie Powiatowym należy sprawdzić, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 2. Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów.
  Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie PRIMEKO. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
 3. Przygotować dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (np. akt własności).
 4. Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni.
 5. Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 6. Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.

Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, to wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy należy złożyć:

 1. Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej,
 2. Operat wodno-prawny.

W przypadku, gdy oczyszczalnia przydomowa ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

 • Uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

 1. Wykonać badania geotechniczne gruntu,
 2. Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu wybranych szamb ekologicznych czy biologicznych oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

Ponadto w razie większego zużycia wody:

 • Powyżej 5m3 na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.
 • Powyżej 7,5m3 na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.

Dobór oczyszczalni a wymogi prawne.

Przy podejmowaniu decyzji o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków często zachodzi konieczność uwzględnienia obecności innych budynków i budowli w otoczeniu działki, na której ma być posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego przed wybraniem modelu urządzenia należy sprawdzić, jakie obiekty znajdują się w pobliżu planowanej inwestycji, gdyż niejednokrotnie determinują one typ oraz miejsce posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków. Aktem prawnym, określającym wszystkie odległości, które należy zachować przy budowie oczyszczalni, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i poprawkami.

Z punktu widzenia inwestora ważne jest ustalenie, w jakim rodzaju zabudowy znajduje się nieruchomość. Jeśli w „zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej”, to „odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych”, tj. „pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić, co najmniej:

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
 • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m”,
 • od magazynów produktów spożywczych – 15 m.

Jeżeli nieruchomość znajduje się w zwartej zabudowie, to dwa pierwsze wymiary powinny zostać zwiększone odpowiednio do 15 m i 7,5 m, aczkolwiek jest to przypadek w praktyce bardzo rzadko spotykany, ponieważ zabudowa zwarta (centra miast) w większości przypadków jest skanalizowana, co sprawia, że budowa szamb ekologicznych jest zbędna.

Paragraf 37 ww. aktu prawnego zezwala na to, by „przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogły być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. ” Montowanie osadnika blisko domu ma istotne znaczenie, ponieważ przykanalik, powinien być przedłużeniem poziomu kanalizacyjnego wewnątrz budynku i przebiegać bez załamań. Usprawnia to spływ ścieku, wentylację oraz ogranicza straty ciepła.

Na terenach wiejskich bardzo często znajdują się studnie dostarczające wodę do spożycia dla ludzi. Strefa ochronna dla tego rodzaju urządzeń powinna wynosić 30 m „do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód” oraz 15 m od osadnika gnilnego.

Do warunków lokalnych danej nieruchomości należy zaliczyć także rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych. Oba czynniki mają wpływ na wybór modelu oczyszczalni i zakres robót instalatorskich. Ocena warunków wodno-gruntowych powinna opierać się na wynikach badań geologicznych, tj. na pobraniu próbek z miejsca, w którym wstępnie zaplanowano umiejscowienie oczyszczalni i szamba ekologicznego. Ocena geologiczna gleby zawiera miąższość poszczególnych warstw z ich składem geologicznym, rzędną występowania wód gruntowych oraz porę roku, w jakiej przeprowadzono badania. Wysokość zwierciadła wody gruntowej ma istotny wpływ na rodzaj odbiornika ścieku oczyszczonego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska możemy oddać ścieki w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, „jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”. Jeżeli nieruchomość nie spełnia tego wymogu, a nie ma możliwości oddania ścieków do cieku naturalnego, to można zastosować przepompownię ścieków oczyszczonych. Jej zadaniem jest przetransportowanie ścieków na specjalnie utworzony nasyp tak, aby zachować wymaganą odległość 1,5 m

Wymogi prawne – odległości kompendium

osadnika gnilnego:

 • do granicy posesji 2 m,
 • do domu mieszkalnego brak odległości,
 • do studni 15 m,
 • do gazociągu, wodociągu 1,5 m,
 • do kabli elektrycznych 0,8 m ,

od drenażu rozsączającego:

 • do granicy posesji 2 m,
 • do domu mieszkalnego 3 m,
 • do studni 30 m,
 • do wód gruntowych 1,5 m,
 • do gazociągu, wodociągu 1,5 m,
 • do kabli elektrycznych 0,8 m,
 • do drzew i krzewów 3 m,

Przydatne adresy celem zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
Wielkopolska

 
StarostwoAdresTelefonAdres internetowyWojewództwo
Starostwo Powiatowe w Chodzieży64 – 800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1(067)2827261www.powiat-chodzieski.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie64 – 700 Czarnków, ul. Rybaki 3(067)2530160www.czarnkowsko-trzcianecki.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie62 – 200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10(061)4240706www.powiat-gniezno.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gostyniu63 – 800 Gostyń, ul. Wrocławska 154(065)5752513www.powiat.gostyn.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1B(061)4452500www.pgw.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Jarocinie63-200 Jarocin Niepodległości 10-12(062)7472920www.powiat-jarocinski.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kaliszu62 – 800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5(062)5014220www.powiat.kalisz.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kępnie63 – 600 Kępno, ul. Kościuszki 5(062)7828900www.kepno.com.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kole62 – 600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23(063)2617835www.starostwokolskie.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Koninie62 – 510 Konin, Al. 1 Maja 9(063)2403200www.powiat.konin.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kościanie64 – 100 Kościan, ul. Gostyńska 38(065)5121785www.powiatkoscian.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10(062)7254256www.powiat-krotoszyn.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Lesznie64 – 100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 b(065)5296800www.powiat-leszczynski.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie64 – 400 Międzychód, ul. ul. 17 Stycznia 143(095)7488700www.powiat-miedzychodzki.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33(061)4426700www.nowytomysl.com.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich64 – 600 Oborniki Wielkopolskie, ul. 11 Listopada 2a(061)2973122www.oborniki.starostwo.gov.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim63– 400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wlkp. 16(062)7378400www.powiat-ostrowski.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie63 – 500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31(062)7320040www.powiatostrzeszowski.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pile64 – 920 Piła, al. Niepodległości 33/35(067)2109301www.powiat.pila.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pleszewie63 – 300 Pleszew, Poznańska 79(062)7429652www.pleszew.starostwo.gov.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu60 – 509 Poznań ul. Jackowskiego 18(061)8410500www.powiat.poznan.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Rawiczu63 – 900 Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego 2(065)5454212powiatrawicki.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Słupcy62 – 400 Słupca, ul. Poznańska 20(063)2758600www.powiat-slupca.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Szamotułach64 – 500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4(061)2928700www.powiat-szamotuly.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Śremie63 – 100 Śrem, ul. Mickiewicza 17(061)2837001www.powiat-srem.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej63 – 000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5(061)2858051www.srodawlkp-powiat.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Trzciance64-980 Trzcianka, 27 Stycznia 42(067)2530160www.czarnkowsko-trzcianecki.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Turku62 – 700 Turek, ul. Kaliska 59(063)2896200www.powiat.turek.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15(067)2680500www.wagrowiec.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie64 – 200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5(068)3842700www.powiatwolsztyn.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wrześni62 – 300 Września, ul. Chopina 10(061)6404444www.wrzesnia.powiat.plWielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Złotowie77 – 400 Złotów, Al. Piasta 32(067)2635945www.zlotow-powiat.plWielkopolskie